Skuteczne zarządzanie zespołem 8h

Program szkolenia:
 • Różnica między zarządzaniem ludźmi a byciem liderem
 • Rola menedżera w organizacji
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Style zarządzania
 • Ocena silnych i słabych stron własnego stylu przywódczego
 • Metody wyznaczania celów: metoda SMART
 • Delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Proces motywowania pracowników a typy osobowości
 • Poznanie i przećwiczenie zasad przekładania celów strategicznych i na cele i działania zespołu i indywidualnych pracowników
 • Poznanie zasad zarządzania wynikami, zarządzania przez cele (MBO-Management by Objectives)
 • Poznanie zasad angażowania podwładnych do realizacji celów w oparciu o skuteczne precyzowanie oczekiwań
 Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Diagnozowania własnych kompetencji menedżerskich do dalszego rozwoju
 • Wyznaczania precyzyjnych celów i priorytetów organizacji
 • Komunikowania wyznaczonych celów i priorytetów – zespołowo i indywidualnie
 • Planowania pracy własnej i podwładnych
 • Delegowania, monitorowania, egzekwowania
 • Motywowania i budowania zaangażowania pracowników
 • Prowadzenia rozmów pracowniczych