Zarządzanie czasem dla kadry menedżerskiej 8h

Program szkolenia:
 • Rola menedżera w organizacji
 • Metody wyznaczania celów: metoda smart
 • Poznanie i przećwiczenie zasad przekładania celów strategicznych na cele i działania zespołu i indywidualnych pracowników
 • Poznanie zasad zarządzania wynikami
 • Zarządzania przez cele (MBO-Management by Objectives)
 • Ocena silnych i słabych stron własnego stylu przywódczego
 • Metody motywacji zespołu i coaching
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Wiedzy na temat planowania dnia pracy – ustalania priorytetów
 • Technik, które pozwolą wyeliminować zbędne działania – identyfikacja „pożeraczy czasu”
 • Metod ustalania priorytetów zadań ważnych i pilnych – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera
 • Definiowania celów – analiza SWOT mocnym narzędziem
 • Reguł związanych z proaktywnym zarządzaniem sobą i zespołem oraz analiza aktywności w ciągu dnia